Kategorie zboží

logo ABCD Služby školám s.r.o.

A B C D  S l u ž b y  š k o l á m  s . r . o .
Kaplanova 574, 46002 Liberec 23, DIČ: CZ62244892

 

Obchodní podmínky

Internetový obchod je určen pro školy, neziskové organizace. Objednávky ostatních zákazníků je nutné konzultovat telefonicky, případně e-mailem předem.

Provozovatelem obchodu je ABCD Služby školám s.r.o., Kaplanova 574, 460 02 Liberec, IČ 62244892, DIČ: CZ62244892, zapsaný u KS v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C8356.

Kupní smlouva

Provozovatel (prodávající) vyjadřuje umístěním nabídky zboží svou vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, případně s doprovodnými službami. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení objednávky od kupujícího prodávajícímu. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že je seznámen s obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu a že s nimi souhlasí.

 

Sortiment

Veškeré nabízené zboží. Dále veškeré zboží dodávané v atypickém provedení na základě požadavku ze strany kupujícího a cenové nabídky ze strany prodávajícího.

 

Dodací podmínky, montáž

Objednané zboží je dodáváno kupujícímu dle charakteru: osobním rozvozem, případně zásilkovou službou. Cena za dopravu není součástí ceny zboží a je vždy sjednávána individuálně ze strany prodávajícího a odsouhlasením ze strany kupujícího. Cena za montáž není součástí ceny zboží. Požadavek na montáž i cena za montáž musí být projednány mezi kupujícím a prodávajícím předem.

Kupující je povinen učinit kontrolu přebíraného zboží, zejména neporušenosti obalu a úplnosti zásilky. Případné nesrovnalosti musí uvést do dokladu o předání. Zjevně poškozenou, případně neúplnou zásilku,  je povinen odmítnout a nepřevzít.

 

Ceny, platba

Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platba na základě faktury vystavené po dodávce zboží se splatností 10 dní. S celkovou cenou je kupující vždy seznámen prokazatelným způsobem předem.

Zboží zůstává až do doby úplného zaplacení majetkem prodávajícího ABCD Služby školám s.r.o.

 

Reklamační řád

V internetovém obchodě zaručuje prodávající kupujícímu stejné podmínky pro uplatňování reklamací jako při jiných způsobech objednávání.

Prodávající vyřizuje pouze reklamace podané písemnou formou e-mailem na: liberec@abcd-liberec.cz, případně telefonicky na č. 482771679.

Prodávající zaručuje kupujícímu, že zboží nemá při převzetí vady. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady po dobu 24 měsíců, u elektrospotřebičů po dobu 12 měsíců.

Reklamace bude prodávajícím přijata pouze v případě uplatnění v době odpovědnosti za vady spolu s dokladem o koupi výrobku, případně s dodacím listem.

Vada věci

Věc je vadná, nemá-li vlastnosti předpokládané na základě vystavené objednávky.

Práva z vadného plnění

a)      Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • Na dodání nové věci bez vady nebo její části
 • Na odstranění vady opravou věci
 • Na přiměřenou slevu z ceny věci
 • Na odstoupení od smlouvy

b)      Kupující sdělí prodávajícímu při oznámení vady,  jaké právo si zvolil.

c)       Neuplatní-li kupující své právo včas, má nadále práva na  řešení reklamace v režimu nepodstatného porušení smlouvy:

 • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

d)      Kupující nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 • Došlo-li ke změně stavu vlivem prohlídky za účelem zjištění vady věci
 • Použil-li kupující věc ještě před objevením vady

e)      Neoznámil-li kupující vadu věci včas, nemůže odstoupit od smlouvy. Toto neplatí v případě skryté vady oznámené neprodleně po objevení.

f)       Kupující nemá právo na vadné plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, jestliže způsobil vadu prodávající.

g)      Na ustanovení o vadách se nevztahuje menší množství, které není uvedeno v potvrzeném dokladu o předání.

h)      U zboží vyrobeného na zakázku není možné od smlouvy odstoupit.

Reklamační protokol

Prodávající musí vydat kupujícímu písemné potvrzení o přijetí reklamace. Písemné potvrzení musí obsahovat zejména:

 • Datum uplatnění práva vadného plnění ze strany kupujícího
 • Obsah a požadavek způsobu vyřízení ze strany kupujícího
 • Rozhodnutí prodávajícího o způsobu a délce vyřízení vadného plnění
 • Rozhodnutí je prodávající povinen učinit neprodleně, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů.
 • V případě zamítnutí reklamace musí prodávající uvést důvody.

 

Ochrana osobních dat

Provozovatel se zavazuje neposkytnout osobní údaje v jakékoli podobě třetí straně, ale jen a pouze pro komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

 

 

Aktualizace obchodních podmínek byla provedena 01.05.2015